Słownik uzdrowiskowy Podstawowe pojęcia związane z tematyką uzdrowisk.

Przeciwwskazania do leczenia i rehabilitacji uzdrowiskowej

Szczegółowe przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego obejmują wszystkie poniższe grupy, do rehabilitacji natomiast przeciwwskazania ograniczają się do ortopedii (grupa I), neurologii (grupa II), reumatologii (grupa III), kardiologii (grupa IV) i pulmonologii (grupa VII).

I. Choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 1. C40, C41 - nowotwory złośliwe kości lub chrząstki stawowej w okresie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;
 2. M84, T10, T12 - stany po złamaniach kości kończyn z opóźnionym zrostem, stawem rzekomym lub powikłane zapaleniem kości lub szpiku kostnego;
 3. M86 - zapalenie kości lub szpiku kostnego z odczynem ogólnym lub czynnymi przetokami;
 4. M99 - stany po zabiegach operacyjnych ortopedycznych z niezdolnością do samoobsługi;
 5. T09 - stany po urazach kręgosłupa z objawami tetraplegii, z odleżynami lub z niezdolnością do samoobsługi.
II. Choroby układu nerwowego (neurologia)
 1. I64 - stany po udarach mózgowych z utrwalonymi niedowładami, z afazją sensoryczną lub motoryczną lub zespołem psychoorganicznym oraz z całkowitą niepełnosprawnością;
 2. G40 - padaczka z częstymi napadami (co najmniej raz w miesiącu);
 3. G35 - stwardnienie rozsiane w okresie zaostrzenia;
 4. G55 - całkowite wypadnięcie jądra galaretowatego lub inne stany chorobowe ze wskazaniem do operacji;
 5. T09 - stany po urazach kręgosłupa z objawami tetraplegii, z odleżynami lub z niezdolnością do samoobsługi;
 6. G09, T81, T90 - stany pourazowe, stany pozapalne lub stany pooperacyjne mózgu lub rdzenia kręgowego, inne choroby neurologiczne z dysfunkcją ruchową uniemożliwiającą podstawową samoobsługę.
III. Choroby reumatologiczne (reumatologia)
 1. M05, M06 - reumatoidalne zapalenie stawów w IV stopniu sprawności czynnościowej (unieruchomienie w łóżku);
 2. M05, M06 - zaostrzenie stanu zapalnego w reumatoidalnym zapaleniu stawów z odczynem ogólnym (stany gorączkowe, świeże wysięki, duże obrzęki stawowe);
 3. M05, M06, M14, M45 - ograniczenie funkcji ruchowych w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa i innych artropatii, z całkowitą niepełnosprawnością;
 4. M05, M06, M14 - zaawansowane zmiany narządowe w przebiegu schorzeń reumatoidalnych;
 5. M30 - M36 - układowe choroby tkanki łącznej w fazie ostrej;
 6. M13, M89 - infekcyjne zapalenie kości lub stawów w fazie ostrej;
 7. M96 - stany w przebiegu chorób reumatycznych wymagające pilnej interwencji chirurgicznej lub ortopedycznej.
IV. Choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
 1. I11 - nadciśnienie tętnicze III stopnia nieunormowane farmakologicznie z chwiejnym przebiegiem oraz z co najmniej dwoma czynnikami ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych;
 2. I11 - nadciśnienie tętnicze złośliwe;
 3. I21 - ostry zawał serca, w tym stany po upływie 40 dni od przebycia zawału serca z upośledzoną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF) < 35%, bez zabezpieczenia kardiowerterem-defibrylatorem (ICD);
 4. I24 - niestabilna choroba wieńcowa;
 5. I25 - przewlekła choroba niedokrwienna serca wg klasyfikacji CCS - III albo IV okres;
 6. I27 - nadciśnienie płucne dużego stopnia;
 7. I38, I30 - ostre zapalenie wsierdzia lub osierdzia;
 8. I42 - kardiomiopatia przerostowa albo roztrzeniowa w klasie niewydolności serca III albo IV według NYHA;
 9. I44 - zespół chorego węzła zatokowego, blok przedsionkowo-komorowy III stopnia, blok trójwiązkowy, blok przedsionkowo-komorowy II stopnia typu Mobitz, blok przedsionkowo-komorowy II stopnia 2:1 - w przypadku braku usuwalnej przyczyny bloku i bez zabezpieczenia układem stymulującym serca;
 10. I47 - częstoskurcze utrwalone lub częste napady częstoskurczu w wywiadzie;
 11. I48 - napadowe migotanie albo trzepotanie przedsionków z towarzyszącym zespołem WPW lub obecnością dodatkowej drogi przewodzącej (przy braku skutecznego leczenia ablacją);
 12. I48 - napadowe migotanie albo trzepotanie przedsionków (u chorych bez dodatkowej drogi przewodzenia) z nawrotami arytmii w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
 13. I49 - złośliwe, komorowe zaburzenia rytmu serca w wywiadzie, przy braku usuwalnej ich przyczyny (zaburzenia elektrolitowe, tyreotoksykoza i inne), bez zabezpieczenia kardiowerterem-defibrylatorem (ICD);
 14. I50 - niewydolność serca w klasie niewydolności serca III albo IV według NYHA;
 15. I71 - tętniak rozwarstwiający aorty;
 16. I72 - tętniak serca;
 17. I82 - ostre powikłania zatorowo-zakrzepowe;
 18. Q24 - wady serca w klasie niewydolności serca III albo IV według NYHA lub ze złośliwymi zaburzeniami rytmu serca.
V. Choroby naczyń obwodowych
 1. I70 - miażdżyca naczyń kończyn dolnych w III albo IV stopniu niedokrwienia według Fontaine’a;
 2. I74 - zakrzepowo-zarostowe zapalenie tętnic kończyn dolnych w okresie ostrym oraz w III albo IV stadium według Fontaine’a;
 3. I83 - rozległe owrzodzenia żylakowe podudzia, w 6 stopniu niewydolności żylnej, zgodnie z klasyfikacją CEAP;
 4. I97 - stany po operacjach naczyniowych z powikłaniami pooperacyjnymi;
 5. L97, L88 - zespół stopy cukrzycowej z rozległymi, nadkażonymi owrzodzeniami, zgorzel;
 6. I80 - zapalenie żył lub zakrzepowe zapalenie żył w ostrej fazie choroby.
VI. Choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
 1. C09 - C14 - nowotwory złośliwe górnych dróg oddechowych przed upływem 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;
 2. J00 - J06 - ostre infekcje górnych dróg oddechowych, wymagające intensywnej farmakoterapii;
 3. J39 - choroby górnych dróg oddechowych z upośledzoną drożnością w wyniku znacznego przerostu adenoidalnego lub skrzywienia przegrody nosa, wymagające zabiegu operacyjnego;
 4. H81, H82 - Zespół Meniera lub zespoły pseudomenierowskie.
VII. Choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
 1. A15 - gruźlica płuc lub opłucnej w okresie aktywnym;
 2. C34 - C39 - nowotwory złośliwe dolnych dróg oddechowych przed upływem 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;
 3. I27 - pełnoobjawowa niewydolność oddechowa lub oddechowo-krążeniowa;
 4. J12 - J18, J20 - J22 - ostre zapalenie oskrzeli, płuc lub opłucnej;
 5. J45 - dychawica oskrzelowa o ciężkim przebiegu, ze stanami astmatycznymi w wywiadzie;
 6. J47, A15 - rozstrzenie oskrzeli na tle gruźliczym;
 7. R04 - krwawienie lub krwotoki z górnych dróg oddechowych oraz stany po krwotokach płucnych.
VIII. Choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)
 1. C15 - C26 - nowotwory złośliwe układu trawienia przed upływem 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;
 2. B15-B17 - ostre wirusowe zapalenia wątroby;
 3. K74 - pełnoobjawowa marskość wątroby;
 4. K72 - niewydolność wątroby niesklasyfikowana gdzie indziej;
 5. K22 - zwężenie odźwiernika z owrzodzeniem i krwawieniem;
 6. K31, K63 - choroby żołądka lub jelit przebiegające z krwawieniem z przewodu pokarmowego;
 7. K28, K81, K82 - choroby żołądka, jelit, pęcherzyka żółciowego wymagające leczenia operacyjnego;
 8. K50 - choroba Leśniowskiego-Crohna o ciężkim przebiegu;
 9. K51 - wrzodziejące zapalenie jelita grubego o ciężkim przebiegu;
 10. K85 - ostre zapalenie trzustki;
 11. K92 - nawracające, niezdiagnozowane zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunki, zaparcia, bóle brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego).
IX. Cukrzyca (diabetologia)
 1. E10, E11 - cukrzyca typu 1 albo typu 2 w okresie kwasicy, stan przedśpiączkowy;
 2. R02 - zespół stopy cukrzycowej ze zgorzelą wymagający interwencji chirurgicznej;
 3. Z89 - stany po amputacji kończyn z niezagojoną raną operacyjną;
 4. E10, E11, N18 - cukrzyca z nefropatią w okresie mocznicy;
 5. I79, I70 - cukrzyca z makroangiopatią kończyn dolnych w okresie III albo IV choroby naczyniowej;
 6. E10, E11, I50 - cukrzyca z niewydolnością krążenia w klasie niewydolności serca III albo IV według NYHA;
 7. E10, E11, Z74 - pełna niezdolność do samoobsługi z powodu powikłań cukrzycy lub chorób towarzyszących.
X. Otyłość
 1. E66, I73 - otyłość z cukrzycą powikłaną zmianami naczyniowymi;
 2. I98, E66 - otyłość z pełnoobjawową niewydolnością krążenia;
 3. E66, F72, F73 - otyłość u osób ze znacznym ograniczeniem umysłowym.
XI. Choroby endokrynologiczne
 1. C73 - nowotwory złośliwe tarczycy przed upływem 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;
 2. E05 - nadczynność tarczycy w okresie całkowitego niewyrównania;
 3. E06 - ostry stan zapalny tarczycy;
 4. E04 - wole z bezwzględnymi wskazaniami do operacji;
 5. E22 - akromegalia w okresie:
  • czynnego procesu chorobowego,
  • z guzem zlokalizowanym w siodle tureckim znacznych rozmiarów oraz z objawami ocznymi, które wymagają stałej kontroli neurochirurgicznej;
 6. E23, I95 - niedoczynność przysadki - niewyrównana z niskimciśnieniem tętniczym;
 7. E24 - zespół Cushinga:
  • z czynną chorobą,
  • po leczeniu operacyjnymnadnerczy lub przysadki, z utrzymującym się nadal czynnym procesem,
  • z niewydolnością krążenia, skazą krwotoczną, wysokim ciśnieniem tętniczym krwi opornym na leczenie farmakologiczne;
 8. E27 - niedoczynność kory nadnerczy w okresie niewyrównania;
 9. E20 - niedoczynność przytarczyc:
  • ciężkie postacie tężyczki,
  • postacie tężyczki wymagające częstego dożylnego podawania preparatów wapnia.
XII. Osteoporoza
 1. M82 - osteoporozy wtórne w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek, szpiczaka mnogiego, nadczynności tarczycy, nadczynności przytarczyc, nadczynności kory nadnerczy;
 2. M80 - osteoporoza ze świeżym złamaniem;
 3. M80, Z74 - osteoporoza późna z ograniczeniem zdolności podstawowej samoobsługi lub powikłana niewydolnością układu krążenia i oddechowego.
XIII. Choroby skóry (dermatologia)
 1. C43, C44 - nowotwory złośliwe skóry, w przypadku czerniaka - w okresie do 5 lat, a w pozostałych przypadkach nowotworów złośliwych skóry – w okresie do 12 miesięcy, od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;
 2. M34, L93 - kolagenozy - twardzina uogólniona i liszaj rumieniowaty z zaawansowanymi zmianami narządowymi;
 3. L56, L57 - fotodermatozy;
 4. L40 - łuszczyca uogólniona w okresie zaostrzenia wymagająca leczenia szpitalnego;
 5. L23 - ostre alergiczne choroby skóry;
 6. L97 - rozległe owrzodzenia żylakowe podudzi z cechami zakażenia bakteryjnego, grzybiczego;
 7. L08, L99 - ropne zapalenie skóry oraz choroby grzybicze, pasożytnicze i wirusowe;
 8. L30 - erytrodermia;
 9. L98 - dermatozy zawodowe w okresie ostrym.
XIV. Choroby kobiece (ginekologia)
 1. C51-C58 - nowotwory złośliwe narządu rodnego przed upływem 12 miesięcy od zakończonej terapii chirurgicznej, radioterapii lub chemioterapii, z wyłączeniem terapii hormonalnej;
 2. N70-N76 - ostre stany zapalne w obrębie narządów rodnych, ostre zakażenia na tle gruźlicy, rzeżączka, rzęsistkowica, grzybice;
 3. D25, D26 - mięśniaki macicy dużego stopnia, kwalifikujące się do zabiegu operacyjnego;
 4. N93 - niewyjaśnione krwawienia z dróg rodnych;
 5. N82 - przetoki pochwowo-pęcherzowe lub pochwowo-odbytnicze.
XV. Choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia)
 1. C64, C65 - nowotwór złośliwy nerki przed upływem 5 lat od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii, radioterapii;
 2. C66 - C68 - nowotwór złośliwy moczowodu, pęcherza moczowego, nieokreślonych narządów moczowych przed upływem 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;
 3. N00, N01, N10, N30, N34 - ostre stany zapalne nerek i dróg moczowych;
 4. I12, I15 - choroby nerek z utrwalonym wysokim nadciśnieniem tętniczym;
 5. N18 - schyłkowa niewydolność nerek w stadium V - z objawami mocznicy; dotyczy pacjentów, którzy nie rozpoczęli leczenia nerkozastępczego;
 6. N20 - N22 - kamica nerkowa zagrażająca powstaniem wodonercza lub roponercza, wymagająca leczenia operacyjnego;
 7. N00, N01, N03 - ostre kłębuszkowe zapalenie nerek lub zaostrzenie przewlekłego zapalenia nerek;
 8. K60 - przetoki pochwowo-pęcherzowe lub pochwowo-odbytnicze;
 9. N04, N17 - N19 - zespół nerczycowy z niewydolnością nerek;
 10. N02 - krwiomocz nawracający o nieustalonej etiologii.
XVI. Choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia)
 1. C81 - C96 - nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych przed upływem 5 lat od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;
 2. D45 - czerwienica prawdziwa;
 3. D46 - inne zespoły mielodysplastyczne;
 4. D62 - ostra niedokrwistość pokrwotoczna;
 5. D63 - niedokrwistości w przebiegu chorób nowotworowych;
 6. D65 - rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (zespół odwłóknienia);
 7. Inne zaburzenia krzepnięcia:
  • D66* - dziedziczny niedobór czynnika VIII,
  • D68.1* - dziedziczny niedobór czynnika IX,
  • D68.2* - dziedziczny niedobór innych czynników krzepnięcia,
  • D68.3 - skazy krwotoczne zależne od obecności krążących antykoagulantów,
  • D68.4* - nabyty niedobór czynników krzepnięcia (w przebiegu chorób wątroby lub niedoboru witaminy K);
   *Przeciwwskazaniem do leczenia uzdrowiskowego są wymienione choroby do czasu opanowania zaburzeń krzepnięcia i ustalenia leczenia zapewniającego homeostazę.
 8. D70- agranulocytoza (neutropenia) poniżej 1,5 G/l (1500/µl);
 9. D72.8 - limfopenia poniżej 1,0 G/l (1000/µl);
 10. Ciężkie niedokrwistości z objawami ogólnoustrojowymi (tachykardią, bólami zamostkowymi, niskim ciśnieniem tętniczym krwi).

(źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego , Dz. U. z 2012 r. poz. 14)Szukacz uzdrowiskowy

Znajdź swoje uzdrowisko

Lokalizator uzdrowiskowy

Uzdrowiska na mapie Polski

Słownik uzdrowiskowy

Baza wiedzy uzdrowiskowej

Kalendarz

Maj 2022
PnWtŚrCzPtSoN
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031